Ga naar de hoofdinhoud

Werkt en woont u al langere tijd in België? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur. Elk gewest heeft hiervoor eigen termijnen en voorwaarden. Denkt u daaraan te voldoen? Vraag de vergunning dan aan via de onlinedienst Single permit.

Welke voorwaarden gelden in het bevoegde gewest?

Gecombineerde vergunning van bepaalde duur

Wilt u als werkgever een niet-Europese werknemer langer dan 90 dagen in België tewerkstellen? Vraag dan een gecombineerde vergunning (single permit) aan die behandeld zal worden door de bevoegde regio. Zodra uw aanvraag aanvaard is, krijgt uw werknemer een gecombineerde vergunning, waarmee hij meer dan 90 dagen in België kan blijven om er te werken.

De gecombineerde vergunning is een verblijfsvergunning verbonden aan het werk: niet-Europese burgers kunnen met deze vergunning langer dan 90 dagen in België verblijven om er te werken.

De gebruikelijke verplichtingen voor de werkgever blijven gelden. Voor werknemers die onder de Belgische sociale zekerheid vallen, moet u dus nog altijd een Dimona indienen. Voor gedetacheerde werknemers dient u een Limosa in.

Bent u een Belgische werkgever en wilt u een niet-Europese werknemer tewerkstellen? Of bent u een buitenlandse werkgever en wilt u een van uw niet-Europese werknemers in België laten werken?

In beide gevallen vraagt u de gecombineerde vergunning aan om een niet-Europese werknemer in België tewerk te kunnen stellen voor een periode langer dan 90 dagen. Het gaat dan specifiek om werknemers met een nationaliteit van een land buiten de Europese Economische Ruimte (+ Zwitserland). De Europese Economische Ruimte (EER) omvat de EU-lidstaten samen met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

De reglementering voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (arbeidskaart B of vrijstelling) blijft van toepassing voor de volgende werknemers:

 • Zij die minder dan 90 dagen naar België komen om er te werken;
 • Au-pairs;
 • Onderzoekers met een gastovereenkomst;
 • Zij die een toestemming op werk nodig hebben, maar geen recht op verblijf. Bijvoorbeeld grensarbeiders en mensen die in hotels wonen;
 • Zij die onderworpen zijn aan een overplaatsing binnen een onderneming (richtlijn 2014/66/EU van 15/05/2014). In dat geval wordt de arbeidskaart B alleen afgegeven voor een periode van maximaal 90 dagen en zijn de vrijstellingen alleen geldig voor mobiliteit op korte termijn;
 • Bepaalde stagiaires.

De aanvraag van een arbeidskaart B en de gecombineerde vergunning van onbepaalde duur gebeuren pas in een latere fase via het unieke loket. Voor de huidige aanvragen blijft de actuele procedure van toepassing via de site van de regio:

De aanvraag moet door de in België gevestigde werkgever of zijn Belgische vertegenwoordiger gebeuren. Dit kan dus de werkgever zelf zijn, of een natuurlijk persoon met een hoofdverblijfplaats in België die in naam en voor rekening van de werkgever handelt. Als de werkgever buiten België gevestigd is, kan alleen deze natuurlijke persoon bevoegd optreden.

Opgelet: u hebt een mandaat nodig in geval van een Belgische vertegenwoordiging van de werkgever. U kunt uw mandaat aanmaken met behulp van de onlinedienst Mahis.

Na uw aanvraag via het unieke loket wordt uw dossier automatisch doorgestuurd naar de bevoegde regio.

De voorwaarden, procedures en overige informatie om uw aanvraag in te dienen, vindt u op de website van de regio zelf:

Als u een Belgische werkgever bent, zal u gevraagd worden naar het INSZ-nummer van de werknemer(s) waarvoor u de aanvraag indient. Kent u het niet of heeft uw werknemer het nog niet? Gebruik de onlinedienst belgianIDpro om er een te verkrijgen.

Heeft uw werknemer nog geen verblijfsvergunning voor België? Dan kan de aanvraag ingediend worden als de werknemer zich in het buitenland bevindt. In bepaalde gevallen kan de aanvraag ook worden ingediend als uw werknemer de toelating heeft gekregen voor een verblijf van maximum 90 dagen in België (voor zover die niet in tegenspraak is met de federale en de gewestelijke regelgeving die op de aanvraag van toepassing is).

Als uw werknemer wel over een verblijfsvergunning voor België beschikt, dan dient u de aanvraag in te dienen vóór het verstrijken van de verblijfsvergunning.

Een verlenging van de gecombineerde vergunning is enkel mogelijk binnen bepaalde termijnen. U vindt de voorwaarden op de websites van de regio’s:

De werknemer kan het werk pas aanvatten als hij over de nodige documenten beschikt. Dat betekent dat de aanvraag zowel voor het werk als voor het verblijf positief werd bevonden, waarna de nodige documenten kunnen worden opgehaald bij de gemeente. Meer details met betrekking tot de specifieke bijlagen die u daarvoor nodig hebt, vindt u op de pagina ‘Gecombineerde vergunning’ van de website van Binnenlandse Zaken (Dienst Vreemdelingenzaken) of in de beslissing die u van de betrokken regio ontvangt.

 • Ik meld me aan als Belgische onderneming : er is geen sprake van detachering.
  Het gaat over een engagement waarvoor men een Dimona aanvraag moet ingeven.
 • Ik meld me aan als mandataris voor een Belgische onderneming : er is geen sprake van detachering.
  Het gaat over een engagement waarvoor men een Dimona aanvraag moet ingeven.
 • Ik meld me aan als mandataris voor een buitenlandse onderneming : hier gaat het om een detachering.

In geval van detachering, moet u volgende stappen ondernemen :

1. U meldt zich aan als mandataris en geeft het KBO van de buitenlandse onderneming in waarvoor u de aanvraag wil inbrengen.

Scherm: Kies hier de onderneming voor wie die u de aanvragen wenst te beheren

2. In het aanvraagformulier (scherm 0) , kan u nu het type van de aanvraag bepalen.

"Moeten er voor deze tewerkstelling bijdragen betaald worden in het Belgische socialezekerheidsstelsel ?": NEE

Deze vraag staat u toe om een detachering te definiëren.

Scherm : Bepaal het type vergunningsaanvraag

Toegang tot de online dienst door uw dienstverrichter

Afsluiten mandaat met Belgische dienstverrichter

Een Single Permit kan alleen aangevraagd worden door een in België gevestigde werkgever of zijn Belgische vertegenwoordiger (dienstverrichter). Wenst u als Belgische werkgever gebruik te maken van een Belgische dienstverrichter, dan moet u met deze een mandaat afsluiten. Dit mandaat moet vastgelegd worden in het standaarddocument, genaamd “procuratie”.

Meer info?

Meer info vindt u in onze guidelines.

Is uw dienstverrichter reeds gekend?

Het is noodzakelijk dat uw dienstverrichter gekend is in het bestand van dienstverrichters!
Als dit niet het geval is, dient hij contact op te nemen met de Directie Identificatie van de RSZ via idnl@rsz.fgov.be

Als uw dienstverrichter gekend is, kan hij de volgende stappen ondernemen.

1. De procuratie opstellen

Uw dienstverrichter dient de procuratie volledig elektronisch op te stellen via de toepassing MAHIS.

Uitzonderlijk heeft hij ook de mogelijkheid om de procuratie manueel in te vullen en te ondertekenen met deze template.

2. De procuratie versturen

Uw dienstverrichter vult de procuratie in en verstuurt die (in PDF-vorm) elektronisch naar uw onderneming.

Een wettelijke vertegenwoordiger van uw onderneming ondertekent de procuratie met zijn eID (identiteitskaart) en stuurt deze terug naar uw dienstverrichter. De wettelijk vertegenwoordiger van de dienstverrichter ondertekent eveneens met zijn eID.

Uitzonderlijk kan de procuratie ook manueel ingevuld en ondertekend worden. In dit geval stuurt u de procuratie ondertekend per post terug naar uw dienstverrichter.

3. De procuratie invoeren in MAHIS

Uw dienstverrichter laadt de elektronisch ondertekende procuratie op in MAHIS.
Vervolgens controleert MAHIS de geldigheid van de procuratie.

Na validatie van de procuratie wordt het aangevraagde mandaat actief voor de cluster “uniek loket – WIB”.

Tot slot stuurt de RSZ een bevestiging naar u en uw dienstverrichter.

Indien de procuratie manueel werd opgesteld en ondertekend, laadt de dienstverrichter de scan op in MAHIS. In dit geval moet de RSZ de geldigheid van de procuratie manueel controleren hetgeen een langere verwerkingstijd impliceert.

Download de brochure in pdf

Flyer single-permit belgian employer

Toegang tot de online dienst door uw dienstverrichter

Afsluiten mandaat met Belgische dienstverrichter

Een Single Permit voor uw werknemer die u in België tewerkstelt, kan alleen aangevraagd worden door uw Belgische vertegenwoordiger (dienstverrichter). Heeft uw onderneming nog geen Belgische vertegenwoordiger, dan moet u een mandaat afsluiten met een Belgische Dienstverrichter. Dit mandaat moet vastgelegd worden in het standaarddocument, genaamd “procuratie”.

Meer info?

Meer info vindt u in onze guidelines.

Is uw dienstverrichter reeds gekend?

Het is noodzakelijk dat uw dienstverrichter gekend is in het bestand van dienstverrichters!
Als dit niet het geval is, dient hij contact op te nemen met de Directie Identificatie van de RSZ via idnl@rsz.fgov.be

Als uw onderneming al ingeschreven is in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), dan moet uw dienstverrichter volgende stappen ondernemen.

1. De procuratie opstellen

Uw dienstverrichter dient de procuratie volledig elektronisch op te stellen via de toepassing MAHIS.

Uitzonderlijk heeft hij ook de mogelijkheid om de procuratie manueel in te vullen en te ondertekenen met deze template.

2. De procuratie versturen

Uw dienstverrichter vult de procuratie in en verstuurt die (in PDF-vorm) elektronisch naar uw onderneming.

Een wettelijke vertegenwoordiger van uw onderneming zoals vermeld in de KBO, drukt de procuratie af, ondertekent ze manueel en stuurt deze per post of koerier terug naar uw dienstverrichter.

3. De procuratie invoeren in MAHIS

De dienstverrichter ondertekent de procuratie, scant deze in en laadt de procuratie op in MAHIS.

De RSZ controleert vervolgens manueel de geldigheid van de procuratie. Na validatie van de procuratie wordt het mandaat actief voor de cluster “uniek loket – WIB”.

OF

Om uw onderneming in te schrijven in de KBO en het mandaat te activeren, dient uw dienstverrichter de volgende 4 documenten over te maken:

 • Document met de gegevens van de onderneming (oprichtingsakte, officiële publicatie, …)
 • persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger (kopie identiteitsdocument)
 • Een document waaruit de wettelijke aanstelling van de vertegenwoordiger blijkt
 • De procuratie (procedure zie hieronder)

1. De procuratie opstellen

Uw dienstverrichter dient de procuratie volledig elektronisch op te stellen via de toepassing MAHIS.

Uitzonderlijk heeft hij ook de mogelijkheid om de procuratie manueel in te vullen en te ondertekenen met deze template.

2. De procuratie versturen

Uw dienstverrichter vult de procuratie in en verstuurt die (in PDF-vorm) elektronisch naar uw onderneming.

Een wettelijke vertegenwoordiger van uw onderneming zoals vermeld in de KBO, drukt de procuratie af, ondertekent ze manueel en stuurt deze per post of koerier terug naar uw dienstverrichter.

3. De procuratie overmaken

De dienstverrichter ondertekent de procuratie, scant deze in en maakt deze over aan de RSZ via idnl@rsz.fgov.be, samen met de drie overige documenten (zie hoger).

De RSZ creëert uw onderneming in de KBO en controleert vervolgens manueel de geldigheid van de procuratie.

Na validatie van de procuratie wordt het mandaat actief voor de cluster “uniek loket – WIB” en stuurt de RSZ een bevestiging naar zowel de Belgische dienstverrichter als naar uw onderneming.

Wijzigingen aan identificatiegegevens buitenlandse onderneming of wettelijke vertegenwoordiger?

Contacteer de Directie Identificatie van de RSZ via idnl@onss.fgov.be

Download de brochure in pdf

Flyer single-permit foreign employer

Vragen in verband met toegang/rechten

Contactcenter Eranova

Hulp nodig/verklaringen over de mandaten

per e-mail op idnl@onssrszlss.fgov.be

Support voor BelgianIDpro

per e-mail op ident@sigedis.fgov.be

Voor alle bijkomstige vragen in verband met de opvolging van uw aanvraag, kan u volgende contacteren