Ga naar de hoofdinhoud

Help

Welkom bij onze online hulp. Als dit uw eerste bezoek aan onze site is, raadpleegt u best eerst de pagina ‘Eerste keer hier’.

Definities

Dit is een uniek nummer waarmee ondernemingen geïdentificeerd worden bij de Belgische overheidsdiensten. Ondernemingsnummers worden toegekend door de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

Door het ondernemingsnummer te gebruiken, moeten de ondernemingen niet telkens opnieuw dezelfde administratieve formaliteiten vervullen bij de verschillende overheden. De Kruispuntbank van Ondernemingen verstuurt immers de gegevens naar de verschillende instellingen.

Het ondernemingsnummer bestaat uit tien cijfers waarvan het eerste cijfer 0 is.

Dit is het nummer waaronder een onderneming geregistreerd wordt bij de RSZ.

Het nummer bestaat uit 12 cijfers, namelijk:

  • een indicatief nummer (3 cijfers)
  • het eigenlijke inschrijvingsnummer (7 cijfers)
  • een controlenummer (2 cijfers)

Het INSZ-nummer maakt het mogelijk een persoon te identificeren binnen het Belgische socialezekerheidssysteem. U vindt dit nummer op de achterzijde van uw identiteitskaart.

Een paritair comité groepeert bedrijven met gelijkaardige activiteiten, zodat ze onderworpen zijn aan een regelgeving die aangepast is aan de arbeidsvoorwaarden.

Elke werkgever valt onder een of meerdere paritaire comités. De Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan advies geven over het paritair comité dat van toepassing is.

Een werkgever is een persoon die personeel tewerkstelt volgens een arbeidsovereenkomst.

Een opdrachtgever is de persoon die een beroep doet op een professional in het kader van een aannemingsovereenkomst.

In het kader van het arbeidsrecht komt het begrip detachering voort uit de Europese richtlijn 96/71/EG. De richtlijn omschrijft de detachering van een werknemer als een situatie waarin een werknemer door zijn werkgever wordt uitgestuurd naar een land dat niet het land is waar die werknemer gewoonlijk werkt. De arbeidsverhouding tussen de werkgever en de gedetacheerde werknemer moet gedurende de volledige periode van detachering behouden blijven. De onderneming die haar werknemers naar een ander land detacheert, is ertoe gehouden een kern van minimale dwingende regels van het ontvangstland te respecteren.

De Europese richtlijn is in Belgisch recht omgezet door de wet van 5 maart 2002. De wet omschrijft de gedetacheerde werknemer als diegene die arbeidsprestaties verricht in België en die:

  • ofwel gewoonlijk werkt op het grondgebied van één of meer andere landen dan België,
  • ofwel aangeworven is in een ander land dan België.

Opgelet: er is geen sprake van detachering van werknemers wanneer een buitenlandse onderneming een werknemer in België aanwerft om er permanent te werken.

Meer informatie vindt u onder het thema Detachering op de site van de FOD WASO .

Activiteiten in de sector van het onroerend goed zijn onder andere bouwen, verbouwen, afwerken, herstellen, onderhouden, poetsen en afbreken, geheel of gedeeltelijk, van een uit zijn aard onroerend goed.

Raadpleeg het Bericht aan de aannemers van bepaalde werken en aan de opdrachtgevers voor meer informatie.

Technische problemen

Als u Internet Explorer gebruikt, kan het zijn dat u moeilijkheden ondervindt om uw ondernemingsnummer in Limosa in te voeren. Er bestaan twee oplossingen voor dit probleem:

  • klik op het icoon iein de adresbalk van de browser zodat uw resolutie aangepast wordt, of
  • gebruik een andere browser (Firefox of Chrome).

Omdat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een groot aantal aanvragen te verwerken krijgt, duurt het even voordat de bevestigingsmail verstuurd wordt. Als u binnen de maand geen bevestigingsmail krijgt, richt u dan tot ons Contactcenter.